AVG

AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) binnen Stichting Westfries G-voetbal.
De AVG-wetgeving is inmiddels in gebruik genomen. Als stichting hebben wij ook te maken met de omgang van persoonsgegevens.

Wat is AVG?

AVG vervangt de huidige Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en verandert daarmee van een landelijke in een Europese wet. De wet trad op 25 mei 2018 in werking. Letterlijk gaat AVG (in het Engels: ‘GDPR’) over de ‘bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens’.

Globaal komt de nieuwe wet op het volgende neer:

  • De privacy rechten van de eindgebruiker (bijvoorbeeld een lid, vrijwilliger of werknemer van je vereniging) worden uitgebreid
  • Organisaties krijgen meer verantwoordelijkheid voor het veilig verzamelen, opslaan en verwerken van persoonsgegevens
  • De wet geeft toezichthouders meer mogelijkheden voor handhaving

Onderstaand wordt beschreven hoe stichting Westfries G-Voetbal omgaat met het zorgvuldig hanteren van de AVG-wet.

Toestemming vragen of informeren

Toestemming vragen en informeren zijn duidelijk verschillende zaken met verschillende consequenties. Een stichting/vereniging dient zijn leden te informeren over bijvoorbeeld een privacy statement. Dat betekent dat persoonsgegevens (conform statuten en reglementen) worden gedeeld met stichting en organisatoren van wedstrijden en toernooien. En dat foto’s op eigen website en Facebook pagina mogen worden geplaatst. Deze activiteiten zijn bij de stichting als normaal te beschouwen.

Deelname Westfries G-team:

  • In het kader van de AVG geeft de deelnemer met de aanmelding aan het Westfries G-team toestemming voor het gebruik van foto- en/of videomateriaal.
  • Gemaakte foto’s kunnen geplaatst worden op onze website en/of onze Facebook pagina of wervingsfolder.

De hierbij verleende toestemming kan op ieder willekeurig moment weer worden ingetrokken via info@gvoetbal.nl

Omgang met beeldmateriaal

Veel vragen gaan over wat wel en niet mag met foto’s en film. Als vuistregel kan men ervan uit gaan dat voor het maken en publiceren van wedstrijdbeelden geen toestemming nodig is, ook niet bij evenementen of bij herkenbare individuen. Dit valt onder vrijheid van meningsuiting.

Heimelijk filmen is niet toegestaan. Als een organisator het vermoeden heeft dat de persoon die filmt of fotografeert hier ongepaste bedoelingen mee heeft, zal Stichting Westfries G-voetbal de persoon hierop aan te spreken en vragen zich te identificeren. Als een persoon niet afdoende kan uitleggen waarom hij/zij bij trainingen en wedstrijden aan het filmen is, kan de toegang ontzegd worden.

Mocht een deelnemer van het Westfries G-team bezwaar hebben tegen publicatie van een foto van hem of haar, dan kan hij/zij of de ouders/verzorgers dit kenbaar maken bij het bestuur van de Stichting:info@gvoetbal.nl